عدم استفاده از مواد شیمیایی کودی و سمی در کل دوره خزانه نشا برنج و بدست آوردن عملکردی فوق العاده در تولید نشاء هایی با حجم ریشه ای حجیم و قوی، رشد بسیار عالی اندام هوایی، ایجاد طوقه ای قطور و قوی، ضخامت و پهنای برگی بی نظیر و سبزینگی فوق العاده در طول دوره خزانه با تنها و تنها مالچ پاشی ۱/۵ سانتی متر خاک نان ، تفاوتی را هم در بین سایر نشا های برنج در کل ایران و هم تفکر نوین اندیشی کشاورز با سایر تولید کنندگان را به عرصه نمایش گذاشت که تنها نشان از جسارت است و اینچنین است که یک درآمد زایی بی بدیل را با هزینه بسیار ناچیز و یک توجیه اقتصادی بسیار بالا با کاهش فوق العاده طول زمان رشد در خزانه و تولید نشا هایی با ایستایی و عدم پژمردگی بالا در زمان انتقال به زمین اصلی حاصل نمود.

  • Recent Comments