معمولا با توجه به عدم تهویه مناسی مابین گلدان و زیر گلدانی، پس از هر بار آبیاری حجمی از آب اضافه از داخل خاک گلدان به زیر آن منتقل می گردد که این امر سبب پیدایش و گسترس عفونت های خاکی می گردد. برای رفع این مشکل براحتی میتوان : ۱- پس از هر مرتبه آبیاری، آب داخل زیر گلدانی کاملا تخلیه نمود. ۲- از یکسری سنگ های ریز بین گلدان و زیر گلدان استفاده نماییم تا جریان خوا ایجاد گردد و از یک فضای مرطوب که بحث شیوع عفونت های قارچی و خاکی را پدید می آورند جلوگیری کرد.

  • Recent Comments