شاید زمانى داستان لوبیای سحر آمیز تنها تخیلى بیش نبود اما امروز با بکار گیرى تکنولوژى و تولید علم، مى توان در کوتاه ترین زمان ممکن ، از هر بذرى یک لوبیاى سحر آمیز ساخت. با بکار گیرى بستر ویژه رشد NAN در تولید بذر گندم زمان جهت ریشه دهى و سبز شدن تنها ٢۴ تا ۴٨ ساعت لازم است و این یعنى تولید در واحد طلا

  • Recent Comments