نوین اندیشیدن رمز پول سازی
افزایش وزن در تولید قارچ ، تنها با یک تبخیر و تعرق عالی در بستر آن میسر می گردد و طول عمر و ماندگاری محصول نهایی فقط با یک فرمول ساده در خاک یعنی ترکیبی از محصول کوکوهاسک همراه با بستر ویژه رشد NAN اتفاق خواهد افتاد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران فنی ما در ارتباط باشید

  • Recent Comments