دستی با خروار ها ریشه در طی تنها ۲۵ روز بدون هیچگونه تغذیه و مبارزه با آفات، اینچنین تولید بی نظیراز ریشه را فراهم نمود تا توانایی بی مانندی در پرورش اندام هوایی همچون طوقه و ساقه شده است. پیت ماس نان ترکیبی از مغذی ترین و موثرترین مواد ارگانیک جمع شده در یک خاک میباشد.

 

 

  • Recent Comments