استفاده از مباحث نوین علوم گیاهی  برای حل معضلات حال حاضر دنیا همانند کاهش مقدار و کیفیت آب مجموعه مدیریت هنر طبیعت سگال را بر آن داشت تا با استفاده از تکنیک کوتینگ علاوه بر کاهش مصرف چشم گیر آب در بذر چمن موجب کاهش مصرف کود و سموم شیمیایی و در نهایت کاهش هزینه های تولید گردد که این امر سبب رشد چشمگیر در افزایش سرانه فضای سبز کشور بر پایه تولید کم هزینه گردید . مقوله ایجاد فضای سبز کم نهاده فضایی جدید در سیاست های اجرایی فضای سبز شهرداری های کشور ایجاد نمود به نحوی که بسیاری از متولیان این فضا متمایل و مشتاق به استفاده از بذر چمن  با نیاز آبی بسیار کم (Waterless)  به جای حذف آن گردید .

 

 

  • Recent Comments