ورود مباحث وتکنیک های نوین کشاورزی در بذر فصلی جدید در سیستم های تولیدی ایجاد نموده است. تکنیک هایی همچون پلیت در رابطه با مقاوم سازی بذور به برخی از بیماریها آغار گر راهی شد تا به روش ها وتکنیک هایی همچون کوتینگ در فرم پیشرفته و هدفمند انه تردست یابیم. این تکنیک بر اساس نیاز محیطی و رشدی تعریف گشته و بذر در نهایت دقت لایه بندی و یا به اصطلاح(Coat) می گردد. شرح مختصر لایه های کوتینگ که برای تمامی بذور امکان پذیر میباشد بصورت ذیل میباشد:
1- لایه محافظتی : که جنین را در برابر صدمات محیطی و ضربات احتمالی محافظت می نماید
2- لایه واکسینه کننده : که کاهش چشمگیرمصرف قارچ کش و علفکش را در پی خواهد داشت
3- لایه هیومیکی : که درصد جوانه زنی را افزایش داده و با ایجاد یک رشد رویشی توده ای و عالی سرعت و ومقدار جذب مواد مغذی را بالا می برد
4- لایه شتاب دهنده جوانه زنی : که باعث افزایش روند جوانه زنی می شود
5- لایه مواد مغذی استارتر و میکرو موثر در مراحل اولیه رشد : که جهت جوانه زنی اولیه و سبز شدن گیاه بسیار موثر هستند
6- لایه بیولوژیکی مهار کننده عفونت های قارچی : که اکثر عفونت های قارچی را در هنگام کاشت مهار می نماید
7- لایه جاذب آب WASP : که می تواند جذب آب را تا 100 برابر در شرایط یکسان نسبت به بذور بدون کوتینگ افزایش دهد
8- بکار گیری مواد محرک رشد طبیعی : که افزایش کمی و کیفی گیاه و محصول را موجب می گردد  • Recent Comments