فرمول بندی صحیح و درصد گذاری یونهای ریز مغذی از مباحث بسیار پر اهمیت برای ایجاد یک عملکرد ایده آل در تولیدات گیاهی محسوب می شود. در بحث کود های NPK با توجه به قانون مینیمم اگر در مرحله رشدی مورد نظر عدم توجه بر درصد مورد نیاز هر یک از عناصر پایه ای نیتروژن، فسفر و پتاسیم حتی با مناسب بودن تمام عناصر ، محدودیت رشدی و عملکرد حاصل خواهد شد. با توجه به این موضوع:

فرمول:۲۰-۲۰-۲۰ NPK  مناسب ترین و اقتصادی ترین ترکیب یکسان و همزمان برای قبل از گلدهی و هنگام ساقه رفتن و بطور کلی در رشد رویشی گیاه و نیز در طول فاز زایشی در زمان هایی چون: ساقه رفتن و رشد میوه بسیار حائز اهمیت می باشند زیرا گیاه انرژی و مواد غذایی در عین استحکام و مقاومت در برابر تنشهای محیطی را می خواهد که با این دو نوع ترکیب فرمولی بسیاری از نیاز هایش برآورده خواهد شد.

 

  • Recent Comments